قدرت زنان در محل

انجمن ها در شهر فرایبورگ برنامه ای برای زنان با ملیتهای مختلف ارائه میدهند. هدف آن ایجاد تماس، در میان گذاشتن ایده ها و ایجاد شبکه هایی بین آنها است.  به  موضوع زندگی شخصی و حرفه ای می پردازند

5 انجمن زنان در شهر

در منطقه (Haslach) هاسلاخ

در منطقه Landwasser (لندواسر)

منطقه (Littenweiler) لیتنوایر

در منطقه Stühlinger (اشتوهلینگر)

در منطقه Zähringen(زهرینگن)