Stolberger Zink: Bilderdokumentation

Teich-A1, 31.01.2007
Teich-A1, 31.01.2007
Graben nördl. B1, Hangfuß, 25.02.2009
verschütteter Stollen, Schutzbunker, Fläche B1, 25.02.2009
Böschung Halde B, 20.10.2006
Hanggraben D, 25.02.2009
Waldwegebau Fläche C, 25.02.2009
Böschung Fläche C, 15.04.2009
Hanggraben D, gemauert, 25.02.2009
Halde D, 20.10.2006
Halde D, 20.02.2009
Halde D Cross-Anlage, 20.10.2006
Graben oberhalb D südlich, 25.02.2009
Tierbau, Fläche D südlich, 15.04.2009
Historische Schild, Fläche D, 11.05.2009