نقشه شهر

X

شماره تماس های مهم

شهر فرایبورگ
مرکز 0761/ 201-0
شماره  واحدهای اداری 115
هیئت مهاجر 0761/ 2 01-63 34
 اداره مهاجرت و ادغام 0761/ 2 01-63 34
تلفن های اضطراری
تماس اضطرای با پلیس 110
آتش نشانی اورژانس / نجات خدمات 112
خدمات اورژانس پزشکی 0761/ 8 09 98 0-0
خدمات اورژانس دندانپزشکی 0180 3 222 555 42
خدمات اورژانس داروخانه 0800 00 22 8 33 (kostenlos)
سیار 22 8 33 (max. 69ct/ Min/SMS)
مسدود کردن اضطراری کارت های EC (کارت سرویس) و کارتهای اعتباری 116 116