انجمن های مهاجران

در فرایبورگ انجمن های زیادی فعال هستند که انجمن های مهاجرین متعددی نیز شامل آنها هم میشوند.  در اینجا شما می توانید به صورت فعال همکاری و شرکت کنید.
انجمن های مهاجرین