Dolazak u Frajburg - Prvi koraci

Novi ste u Frajburgu? Želimo da vam olakšamo početak pružanjem tačnih informacija.

Ukoliko želite da se zadržite duže vreme u Nemačkoj, potrebna vam je Aufenthaltstitel - dozvola boravka - (više o tome nalazi se u poglavlju Važne informacije o pravnim pitanjima stranaca). Ukoliko ste već pronašli stan, morate da se prijavite u roku od nedelju dana u Servisu za građane (Bürgeramt) (Stanovanje). Tek tada možete da koristite državne usluge, na primer, posredovanje u traženju zaposlenja. Važno je i da ste zdravstveno osigurani (Zdravlje).

Savetovalište za doseljenike i doseljenice

U savetovalištima za doseljenike (Migrationsberatungsstellen für Erwachsene (MBE)) za odrasle dobićete sve informacije koje su važne za vas na početku boravka u Frajburgu.

Za mlade između 12 i 26 godina Kancelarija za mlade doseljenike (Jugendmigrationsdienst (JMD)) nudi posebnu podršku. Welcome Center pomoći će vam pružanjem informacija o započinjanju karijere.

Savetovališta za doseljenike (Migrationsberatungsstellen,. MBE) podržaće vas prilikom:

 • posredovanja za integracione kurseve / kurseve nemačkog jezika
 • traženja zaposlenja / ulaska na tržište rada
 • obezbeđivanja sredstava za život, socijalnih pitanja
 • pitanja vezanih za staranje o deci, školu i stručno obrazovanje
 • pitanja o boravku u Nemačkoj
 • spajanja porodice
 • zdravstvenih pitanja
 • pitanja o vaspitanju i porodici
 • orijentacije u svakodnevnici / zabave

Zajednička internet stranica:

MBE Caritasverband Freiburg-Stadt

MBE Nemački crveni krst ​ (MBE Deutsches Rotes Kreuz)

MBE Südwind Freiburg e. V.

MBE Socijalna služba​ (MBE Diakonisches Werk Freiburg)

Kancelarija za mlade doseljenike​ (Jugendmigrationsdienst, JMD)

Savetovalište i ponude za doseljene mlade osobe starosti 12–26 godina

Savetovanje izbeglica starosti 12 do 27 godina (tolerisani, azilanti, maloletna lica bez pratnje i maloletna lica s pratnjom)

Ponude:

 • Savetovalište/individualna pratnja:
 • jezik, škola, zanimanje, obrazovanje
 • doseljenje porodice, boravak u Nemačkoj
 • socijalna integracija
 • jezička i školska individualna podrška
 • posredovanje u slučaju volonterskog rada, sportskih projekata, kurseva, kulture

Welcome Center Freiburg Oberrhein

Savetovalište i info centar za međunarodne stručnjake i njihove porodice

Ponude:
Informacije o Frajburgu i regionu za međunarodne stručnjake. Teme: svakodnevni život / posao / porodica jezik, obrazovanje i još mnogo toga

Patronato Acli Freiburg

Hrišćansko udruženje italijanskih radnika

Ponude:
Savetovalište, obrazovanje odraslih, ponuda zabave za porodice

Informacije za izbeglice

Informacije koje slede namenjene su izbeglicama kojima još nije priznato pravo na azil ili izbeglicama (osobe pred procedurom za dobijanje statusa azilanta, osobe čija je procedura u toku ili tolerisane osobe). Izbeglice s priznatim statusom azilanta odgovarajuće informacije mogu da pronađu na ostalim stranicama Vodiča koji se odnose na doseljenike i doseljenice.

Informacione službe u Frajburgu specijalno za izbeglice

(i na temu azila)

Socijalna služba

Za izbeglice je Socijalna služba prvo mesto za brojna pitanja, npr. na teme postupka za dobijanje azila, boravka, zaposlenja, obrazovanja, stanovanja, škole, studiranja itd. Socijalna služba može po potrebi da vas uputi na druga mesta. Ukoliko živite u domu, Socijalna služba se nalazi direktno u vašem domu. Ako živite u pojedinačnom stanu, biće vam saopšteno kojoj Socijalnoj službi možete da se obratite.
 
Osim toga, za svaki dom postoje pomoćnice i pomoćnici - volonteri. To su osobe koje izvan svog radnog vremena nude brojne usluge specijalno za izbeglice, na primer pratnju prilikom odlaska u državne institucije ili kod lekara, kurseve nemačkog jezika ili sportske ponude. Kontaktne informacije ovih pomoćnika i pomoćnica takođe možete da dobijete u Socijalnoj službi.
 
Ukoliko vam je za neki važan razgovor potreban prevodilac, takođe možete da se obratite nadležnoj Socijalnoj službi.

Informacije o situaciji izbeglica i o postupku za dobijanje azila

Brojne informacije koje su od pomoći za izbeglice možete da dobijete preko Smartphone aplikacije „Ankommen“ (Dolazak), između ostalog iz oblasti postupka za dobijanje azila, zaposlenja, obrazovanja, kupovine, zdravlja, kretanja, dece, učenja nemačkog jezika i stanovanja. Preporučujemo vam da pogledate ove informacije u navedenoj aplikaciji.
www.ankommenapp.de

Opšta savetovališta za izbeglice (Allgemeine Beratungsstellen für Flüchtlinge)

Caritas služba za izbeglice (Caritas Flüchtlingsdienst)

Ponuda: Podrška i pratnja izbeglica
Umrežen rad

Stručna služba za migracije i izbeglice, Socijalna služba (Fachdienst für Migration und Flüchtlinge, Diakonisches Werk)

Ponuda:
Pitanja u vezi sa spajanjem porodica i pravom na boravak
Podrška i pratnja u postupku za dobijanje azila, naročito priprema termina saslušanja u Kancelariji za migracije i izbeglice

Molimo vas da ponesete: svu relevantnu dokumentaciju i dokumenta

Jugendmigrationsdienst (JMD)

Savetovalište i ponude za doseljene mlade osobe starosti 12–26 godina

Savetovanje izbeglica starosti od 12 do 26 godina (tolerisane osobe, kandidati/kandidatkinje za azil)

Ponuda:

 • Savetovanje/individualna pratnja
 • Jezik, škola, zanimanje, obrazovanje
 • Doseljenje porodice, boravak u Nemačkoj
 • Socijalna integracija
 • Jezička i školska pojedinačna pomoć od strane volontera
 • Sportski projekti, kursevi, kultura

Kancelarija za Rome (Roma Büro Freiburg e.V.)

Romska organizacija za samopomoć, pre svega od mladih i za mlade, pomaže samoinicijative i interkulturalan suživot

Ponuda:
Omladinski centar za zabavu ne samo za Rome: časovi muzike i muzika za vaša slavlja/događaje, savetovanje i prevođenje, godišnji odmor kod Roma širom Evrope, statisti za vaše umetničke, kulturne ili političke projekte, popravka bicikala/vespi i druge popravke, predavanja o romskoj kulturi, istoriji i holokaustu

Molimo vas da ponesete: Poštovanje i dobro raspoloženje!

Frajburški forum protiv ekskluzije (Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung)

Aktivno protiv svih oblika ekskluzije, između ostalog, protiv diskriminacije Roma i deportacija

Podrška pogođenima putem pravnog savetovanja i fonda za pravnu pomoć

per Mail und Telefon 0151 28211252

nemački, engleski, francuski, srpski, romski

Molimo vas da ponesete: Rešenja

Politički rad protiv ekskluzionih i rasističkih struktura i zakona
Novi saradnici/saradnice su dobrodošli.

jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im rasthaus (rasthaus-freiburg.org)

nemački, engleski, francuski, srpski, romski

Akcija Pravo na ostanak (Aktion Bleiberecht)

Mreža koja komunalno-političkim angažovanjem želi da skrene pažnju široj javnosti na političke teme o izbeglicama i koja se putem akcija zalaže za prava izbeglih i njihovo pravo na ostanak.

PonudaProjekti kao „antirasistički obilazak grada“, događaji (serija događaja), izložbe i čitanja
Zalaganje za sve izbeglice koje žele da se politički organizuju

Za izbeglice sa poznavanjem italijanskog jezika:

ACLI / Patronato ACLI Germania e.V.

ACLI: susreti, seminari, sastanci, proslave i zabavne aktivnosti s porodicom, ženama, starijim građanima, itd.
PATRONATO ACLI: Usluge savetovanja; socijalno savetovanje (penzija, SGB II, pomoć porodici). Besplatno savetovalište je nezavisno od starosnog doba i konfesije i nudi se i na italijanskom jeziku; informativni događaji.

Ponuda: Kurs nemačkog jezika pomoću objašnjenja na nemačkom i italijanskom jezikuUto 14.30-17.30 h
Čet 10-12 h
Uključivanje u kurs uvek moguće
Potrebno: poznavanje italijanskog jezika

Savetovanje u vezi sa povratkom

Savetovanje u vezi sa povratkom i perspektive, Nemački crveni krst okruga Frajburg (Rückkehr- und Perspektivberatung, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Freiburg)

Otvoreno i nezavisno savetovalište za izbeglice koje razmišljaju o povratku u svoju domovinu

Ponuda:
Savetovanje o razjašnjenju perspektive boravka i povratka, razvoj individualnog koncepta povratka, podrška u pribavljanju putnih dokumenata, pomoć u komunikaciji sa državnim organima, posredovanje u vezi sa finansijskom pomoći, informacije i posredovanje u projektima u zemlji porekla, pomoć u obavljanju potrebnih formalnosti

Molimo vas da ponesete:

 • Dozvola boravka
 • Dokaz o neposedovanju finansijskih sredstava (Rešenje Kancelarije za migracije i integracije ili Centra za posao) (Amt für Migration und Integration ili Jobcenter)
 • Putni dokumenti, ukoliko ih imate

Služba traženja

Savetovalište u vezi sa Službom traženja i spajanja porodica, Nemački crveni krst (Beratungsstelle für Suchdienst und Familienzusammenführung, Deutsches Rotes Kreuz)

Služba traženja pruža podršku osobama koje su, usled oružanih sukoba, katastrofa, bežanja, proterivanja ili migracija, rastavljene od svojih najbližih.

Ponuda:

 • Savetovanje izbeglica koji žive u Nemačkoj u pogledu pravnih preduslova za spajanje porodice prema Zakonu o boravku (AufenthG).
 • Savetovanje potencijalnih povratnika i povratnica po svim pitanjima i preduslovima postupka prijema njih i njihovih članova porodice prema Nemačkom zakonu o prognanima i izbeglim licima (BVFG).

Napomena:

Ukoliko želite da vaša porodica dođe da živi s vama u Nemačkoj, pogledajte ostale informacije u delu „Brak, porodica, partnerstvo“.

Podrška u postupku traženja azila

Ukoliko imate pitanja u vezi s vašim postupkom traženja azila, možete da se obratite nadležnoj Socijalnoj službi ili jednom od dole navedenih pravnih savetovališta. Oni mogu da Vam pomognu u nekim pitanjima u vezi s vašim postupkom traženja azila.
 
Ukoliko vam je tokom postupka za traženje azila potrebna pomoć advokata, nadležna Socijalna služba ili neko od dole navedenih pravnih savetovališta može da vam pomogne prilikom traženja advokata. Pomoć advokata posle prvog razgovora prouzrokuje visoke troškove. U nekim slučajevima postoji mogućnost podrške (u obliku „pomoći savetovanja“ i „pomoći u troškovima procesa“). U pravnim savetovalištima možete da se raspitate da li vam na raspolaganju stoji finansijska pomoć.

Pravna savetovališta

Amnesty International Freiburg

Savetovalište za tražitelje azila u vezi sa postupkom. Molimo Vas da nam pošaljete elektronsku poruku s vašim imenom, zemljom porekla i podacima o nivou znanja nemačkog ili engleskog jezika.

Molimo vas da ponesete: sva dokumenta koja bi mogla da budu važna za postupak traženja azila

Stručna služba za migracije i izbeglice, Socijalna služba (Fachdienst für Migration und Flüchtlinge, Diakonisches Werk)

Ponuda:
Pitanja u vezi sa spajanjem porodice i pravom boravka
Podrška i pratnja u postupku traženja azila, naročito priprema termina za razgovor u Kancelariji za migracije i izbeglice

Molimo vas da ponesete: svu relevantnu dokumentaciju i dokumenta

Frajburški forum aktivno protiv ekskluzije (Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung)

Aktivno protiv svih oblika ekskluzije, između ostalog protiv diskriminacije Roma i deportacije

Pomoć pogođenima preko pravnog savetovališta i fonda za pravnu pomoć

per Mail und Telefon 0151 28211252

nemački, engleski, francuski, srpski, romski

Molimo Vas da ponesete: Rešenja

Politički rad protiv ekskluzije i rasističkih struktura i zakona
Novi saradnici su dobrodošli

jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im rasthaus (www.rasthaus-freiburg.org)

nemački, engleski, francuski, srpski, romski

Refugee Law Clinic Freiburg e. V.

Refugee Law Clinic Freiburg nudi izbeglicama podršku u vezi s pravnim pitanjima.

Ponuda: Izbeglice: Pravno savetovanje putem otvorenih terminaPristalice: Kursevi o migracinom pravu

Molimo vas da ponesete: dovedite prevodioca, ukoliko vam je potreban

Akcioni savez protiv deportacije Južnog Badena (Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen (SAGA))

SAGA je osnovan 1991. godine od strane različitih regionalnih grupa izbeglica. Od tada se ovaj antirasistički savez bori protiv pretećih deportacija. SAGA nudi mesto na kom izbeglice mogu da se informišu dva puta nedeljno. SAGA podržava otpor izbeglica, između ostalog protiv sistema logora, zakona o tražiocima azila, obaveze boravka u jednom mestu i deportacija.

Ponuda:
Savetovanje i podrška u vezi s boravkom:
Sre 15-18 h
Pet 17-20 h

Legenda

Adresa

Kontakt

Telefon

Faks

Radno vreme sa strankama

Radno vreme

Internet

Jezici

Redakcija i kontakt

Amt für Migration und Integration
Abteilung 2 - Integration
Berliner Allee 1
79114 Freiburg
Mohamed-Macky.Bah@stadt.freiburg.de

Für inhaltliche Fragen kontaktieren Sie bitte die zuständige Institution